Top

Regulamin Programu Poleceń Pracowniczych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń zwany dalej „Regulaminem” jest zestawieniem zasad i warunków dotyczących zatrudniania kandydatów do pracy zwanych dalej „Kandydatem” przez osoby polecające zwane dalej „Osobą Polecającą” w ramach Programu Poleceń obowiązującego w P&P Sp.z o.o. Orle, ul. Wejhera 1 zwaną dalej „Spółką”
 2. Celem Programu Poleceń zwanym dalej „Programem” jest wsparcie działań rekrutacyjnych Spółki, polegających na polecaniu, zatrudnianiu i utrzymaniu w Spółce najlepszych Kandydatów o wymaganych przez Spółkę kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu.
 3. Regulamin dostępny jest w dziale Kadr Spółki oraz na stronie pp-orle.com.pl w zakładce: „Współpraca”.
 4. Spółka przedstawia aktualne wakaty pracownicze na swojej stronie internetowej.
 5. Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Spółka może zakończyć Program w dowolnym momencie.

§2 Warunki oraz zasady uczestnictwa w Programie Poleceń

 1. Udział w Programie jako Osoba Polecająca może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia, zarówno pracownicy spółki, jak i osoby niezatrudnione.
 2. Z uczestnictwa w programie wyłączone są agencje rekrutacyjne i ich pracownicy oraz osoby odpowiedzialne w spółce za decyzje związane z zatrudnieniem.
 3. Program nie obejmuje poleceń w ramach rekrutacji na staże i praktyki.
 4. W programie jako Kandydat może wziąć udział osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce spełniająca wymagania formalne, wskazane w ogłoszeniu o pracę zamieszonym przez Spółkę.
 5. Polecenia należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu). Do zgłoszenia należy dołączyć CV polecanego Kandydata oraz jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
 6. W sytuacjach opisanych poniżej polecani Kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, a tym samym Osoba Polecająca nie będzie uprawniona do nagrody za polecenie.
  • Polecany kandydat sam zgłosił się do Spółki w ciągu 1 roku przed dokonaniem przez Osobę Polecającą polecenia jego kandydatury,
  • Polecany Kandydat był zaangażowany w proces rekrutacji w Spółce w ciągu 1 roku poprzedzającego jego zgłoszenie,
  • Polecany Kandydat jest byłym lub obecnym pracownikiem lub współpracownikiem Spółki,
 7. W przypadku polecenia tego samego Kandydata przez kilka Osób Polecających, przyjmuje się, że Kandydat został polecony tylko jeden raz, przez osobę polecającą, która pierwsza zgłosiła Kandydata.

§3 Warunki nagradzania w Programie Poleceń

 1. Osoba polecająca ma prawo do Nagrody za polecenie na zasadach określonych w punktach 2 i 3 poniżej pod warunkiem:
  • Kandydat przepracował w Spółce trzy miesiące i została mu przedłużona umowa,
  • w wymienionym wyżej okresie wykazał się nienaganną pracą i postawą – brak nieusprawiedliwionych nieobecności, upomnienia, nagany oraz rażącego złamania przepisów BHP,
  • Na dzień wypłaty nagrody Kandydat będzie pracownikiem Spółki.
 2. Wysokość nagrody to równowartość jednego wynagrodzenia brutto (liczonego tak jak ekwiwalent za urlop) poleconego Kandydata wypłacana w dwóch równych transzach:
  • 50% kwoty brutto poleconego Kandydata po okresie próbnym
  • 50 % kwoty brutto poleconego Kandydata po roku od jego zatrudnienia.
 3. Spółka dokona wypłaty Nagrody za polecenie:
  • Pierwszej transzy w 4. miesiącu pracy Kandydata,
  • Drugiej transzy w 13. miesiącu pracy Kandydata.
 4. Nagroda stanowi dla Osoby polecającej przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba polecająca jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku, natomiast Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przesłania Osobie polecającej oraz właściwemu dla niej urzędowi informacji podatkowej (PIT-11).

§4 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu realizacji Programu poleceń pracowników jest P&P Sp. z o.o. z siedzibą w Orlu, ul. Wejhera 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000076607, NIP: 5882000305
 4. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili skorzystać z praw określonych w art.15 do 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Dane osobowe pozyskane w czasie trwania Programu przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od daty ich pozyskania przez Spółkę.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do modyfikacji przepisów niniejszego Programu w każdym czasie bez podania przyczyny,
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Programu Poleceń oraz powstałe na podstawie niniejszego regulaminu, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.